Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Düziçi Şubesi Basın Açıklaması Yaptı
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Düziçi Şubesi 2016 –2017 Eğitim Öğretim Yılını Dolayısıyla Bir Basın Açıklaması Yaptı
Tarih: 22.9.2016 11:22:23/ 2021okunma / 0yorum

 

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Düziçi Şubesi 2016 –2017 Eğitim Öğretim Yılını Dolayısıyla Bir Basın Açıklaması Yaptı

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Düziçi Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında :Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED), ülke çapında 21 şubesi ve temsilcilikleriyle beraber  Köy Enstitüleri düşünsel ve kültürel mirası üzerinden çalışmalar yapan, toplumsal sorumluluk taşıyan  eğitim-kültür örgütüdür. Bu anlamda YKKED, eğitimi bir “insan hakkı” olarak görerek  “laik, demokratik, bilimsel ve karma” eğitimden yana taraftır. Eğitim raporları, sınav sonuçları ve yapılan bilimsel çalışmalar,  2016-2017 öğretim  yılı  başlarken eğitim sistemimizin çocuklarımızın umutlarına, arayışlarına yanıt verebilmenin çok gerisinde kaldığını göstermektedir. Son 14 yıldır  siyasal iktidar tarafından dayatılarak  “dinselleştirilen, piyasalaştırılan” ve akıldışı, bilim dışı politikalarla  eğitim sistemimiz niteliğini tümüyle kaybetmiş derin eşitsizliklerin, adaletsizliklerin kaynağı olmuştur. Adım, adım kamucu eğitim-kültür politikaları, aklın ve bilimin yol göstericiliği terk edilmiştir.

YKKED olarak eğitim sistemimizin çocuklarımıza aydınlık pencere açmayan, onların umutlarını yok eden  bu geri, inanç eksenli  eğitim politikalarına  itirazımız var. Tüm bu bilim, pedagoji  dışı politikaların ağır sonuçlarını 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemiz acı bir şekilde gördü ve yaşadı…19 Eylül 2016 günü yaklaşık 20 milyon öğrencimiz ve 900 bine yaklaşan öğretmenimiz okula merhaba ve  “günaydın”  dediler.   2016-2017 öğretim yılı önceki ayların ve yılların birikmiş sancıları, sıkıntıları ve eklenerek çoğalan sorunlarıyla başlıyor. Bu eğitim-öğretim yılı da yine büyük zorluklara gebedir. 15 Temmuz darbe girişimiyle, açığa alınan öğretmen sayısı eğitimin içine örümcek ağı gibi yayılan gerici zihniyetin derin kadrolarının bugüne dek neler başarmış olduğunu açıklıkla göstermiştir.

 Okulöncesi, ilk orta ve lise mevcudumuz yaklaşık yirmi bir milyonu buldu. Buna yaklaşık dört milyon üniversite öğrencisi, bir milyon dolayında öğretmen ve öğretim üyesi eklendiğinde  yeni dönemde nüfusumuzun üçte birine yakınının bir şekilde eğitim öğretim etkinliği içinde olduğunu görüyoruz. Ülkemiz hala eğitimde çağ atlamayı, dünya ülkeleri ile rekabet edebilmeyi, eğitimde kendini yenilemeyi, ekonomik büyüklük anlamda ilk on ülkeye girebilmeyi   başarabilmiş değildir. 

Bu eğitim-öğretim yılı döneminde  öğretmen atama sayısının artırılması yine öncelikli taleplerimiz arasındadır. Görevden almalar sırasında yapılan yanlışlıklar ve hukuksuzluklar da  acilen düzeltilmelidir.

Okullaşma oranları 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da yüzde 100 seviyelerine ulaşamamıştır. Yaklaşık bir milyon öğrenci eğitim dışındadır.  Ülkemizde derslikler de yeterli sayıda ve eğitime ayrılan kaynaklar da OECD ülkelerinin çok gerisindedir. Türkiye OECD ülkeleri arasında “öğrenci başına en az para harcayan” ülke olmaya devam etmektedir.   Öncelikle yapılması gereken sınıf mevcutlarını, kaynak miktarını OECD ülkelerinin seviyesine çekebilmektir.

Okullarda yeni eğitim-öğretim yılında yandaş sendika üyesi olma dışında bir niteliği  olmayan okul yöneticilerinin liyakat sistemine yönelik çalışmalarla değiştirilmesi ve eğitimin siyaset kurumunun arka bahçesi olması durumundan kurtularak  bağımsızlaşması ve özgürleşmesi için gereken yapılmalıdır.

Türkiye son beş yıl içinde değişik basamaklardaki  giriş sınavları ile ilgili skandallarla çalkalanmıştır. Sınavlar güvenirliklerini kaybetmiştir. Adil ve güvenilir bir seçme ve yerleştirme sistemi acilen kurulmalıdır.

Yaşanılan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra laik, demokratik, bilimsel eğitimin önemi daha da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle eğitim dünyasında tarikat ve cemaatlere alan açılmamalıdır. Bu anlayışla tüm basamaklarda laik, demokratik, bilimsel eğitim temel alınmalı ve yönetici atamalarında liyakat sistemi gerçekleştirilmelidir. Sosyal devlet tüm çocuklarımızın eğitim hakkının gerçekleşmesi için gerekli her tür yatırımı yapmalıdır.

Niteliğini kaybetmiş, çocuklarımızı dönüştüremeyen, evrensele taşıyamayan, onların kendisi olmasını sağlamayan, toplumsallaşma süreçleri ve   farkındalık üretemeyen bir eğitim sistemi, kızların ve yoksulların eğitim hakkından  yararlanamadıkları, adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin yaşandığı bir eğitim sistemi, toplumsal işlevini, sorumluluğunu kaybeden öğretmen profili ve piyasa için insan yetiştirmeyi hedefleyen, piyasalaşan, dinselleşen, kadrolaşan yani ışığını kaybeden  bir eğitim sistemi ülkeye egemen olmuştur.  Türkiye´de 2015 rakamlarıyla  en varsıl %10´luk dilimden ailelerin eğitime ayırdığı kaynak, en yoksul %10´luk dilimden ailelerin eğitime ayırdığı kaynağın 78 katı olmuştur.   Tüm bu bulgular ışığında Türkiye bir şeyler yapmalıdır, geleceğini eğitimin aydınlık yüzüyle kurmanın yollarını üretmelidir. Bu anlamda:

   -Eğitimin tüm basamaklarında Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri ve “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar” yetiştirme ütopyası temel alınmalıdır. Yeni dönemde rasyonel olmayan, öğrencilere imam hatip dayatmasından, çoğu okulu imam hatipe dönüştürme anlayışından  vazgeçilmelidir. Zira, 1 milyon 200 bin öğrenci sayısına ulaşan İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Liseleri sayısının artması  ülkenin aydınlık geleceğine katkı sağlamayan  akıl dışı bir eğitim politikasıdır.

 -Türkiye bu sorunları aşacak, okul öncesinden, üniversiteye eğitim yatırımlarına, ders kitaplarının hazırlanmasından, eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde, çalışanların, eğitim sendikalarının, derneklerinin  görüşleri alınmalıdır, tüm çocuklarının eğitim hakkından, nitelikli eğitimden eşit yararlanabilecekleri, demokratik bir ülkenin eşit, özgür ve üretici yurttaşı  haline dönüştürecek, laik, demokratik, bilimsel düşün sistemiyle küreselleşme-piyasalaşma olgusuna  teslim olmadan, evrensel eğitbilim kazanımlarıyla  “Eğitim Reformu” tartışmasını gündemine acilen almalıdır.

 -Türkiye okul öncesi eğitimi acilen zorunlu hale getirmeli ve eğitim hayatımızı tahrip eden parçalanmış eğitim sistemini iptal ederek 1+8+4 zorunlu eğitim sistemine geçmelidir.

-2016-2017 öğretim yılına  merhaba dediğimiz bu günlerde ilerici siyaset kurumunun eğitimin tüm paydaşlarının görüş, düşünce ve önerilerini alarak ülkemiz, çocuklarımız ve geleceğimiz  için tıpkı Köy Enstitülerinde olduğu gibi eğitim hakkını öne çıkararak,  nitelikli eğitimi temel alarak  onları dönüştüren, yaşamla barışık, tartışan, üreten özgür bireyler  yetiştirmeyi hedef alan bir reform çalışmasını gündemine alması ve bu konuyu dert edinerek  topluma sunması en önemli beklentimizdir.


-Ülkenin tüm eğitim kurumlarında bir “nitelik kaybı” olduğu gerçeği çok açıktır. Eğitim sistemi çok az öğrenciyi iyi eğitmekte ve çocuklarda değişim, dönüşüm, farkındalık üretmediği pek çok yayında, çalışmada, raporda karşımıza çıkmaktadır. Yapılacak ilk işlerden biri nitelik kaybını önlemeye yönelik çalışmalar yapmaktır. Bunu sağlayabilmek adına eğitimde nitelik kaybının çok önemli nedeni olan öğretmen yetiştirme, sınav sistemi, okul müfredatları yeniden düzenlenmelidir.

- Niteliği artırmak için Köy Enstitüleri kazanımları çağdaş eğitim kuramları sentezlenerek kitap, uygulama, laboratuvar, demokratik süreçler ve sanat etkinliklerini öne çıkaran, çocukların değişim ve dönüşümüne yönelik tutum-beceriler geliştiren bir arayış yaşamsal önemdedir.

-Büyük kent çeperleri için yine öğrenci, sanat ve demokrasi merkezli yeni çalışmalara, projelere  gereksinmeler vardır. Köy-kırsal koşullarda yaşayan çocuklarımızı gericiliğe teslim etmemek adına, bu bölgelere özgü okul tasarımlarına gereksinim vardır ve eğitim yoluyla vicdanlı, erdemli, özgür, üretici, çağdaş bireyler yetiştiren, onların sınıf atlamalarını, dikey hareketliliğini üreten  bir “Yeni Okul”  fikri geliştirilmelidir.

-Taşımalı eğitim nedeniyle kapatılan köy okulları yeniden düzenlenerek halk eğitimi anlamında eğitsel-kültürel işlevini sürdürmelidir. Ülkenin az gelişmiş bölgelerinde eğitim hakkını hayata geçiren YİBO´lar hem program, hem de donanım olarak gözden geçirilerek yoksul halk çocukları için  eğitime açılan aydınlık  eğitim kurumlarına dönüştürülmelidir.

-Tüm bu süreçlerde kız öğrencilere ve yoksul halk çocuklarına yönelik  pozitif ayrımcı politikalar temel alınmalıdır.

- 2016-2017 öğretim yılına başlarken Türkiye, nitelikli öğretmen yetiştirme sorununu gündemine almalıdır, eğitimdeki adaletsizlik ve eşitsizliklere eğitimin bir insan hakkı olduğu gerçeği ile yaklaşmalıdır, yoksul halk çocukları ancak meslek liselerine gidebilirken, varsıl aile çocukları fen liseleri ve Anadolu liselerine girebilmektedir. Ülkenin her bir köşesinde kamu okullarından özel eğitim kurumlarına doğru hızlı bir yönelim gelişmektedir.  Ortaokul sonrası yoksul halk çocukları ve kız öğrenciler örgün eğitim dışına çıkmakta ve okullara açılan zorunlu mescitlerle, ilkokul 1. sınıflara kadar indirilen din dersleri ile çocuklarımızın özgürce gelişimleri engellenmektedir.  Hakça olmayan bu tabloya itirazımız ve “Eğitim Reformu” talebimiz vardır.

YKKED olarak tüm bu sorunlar karşısında ülkemizin  aydınlık geleceği adına  eğitim reformu talebinin takipçisi olacağız. Ülkemizin aydınlık geleceğine duyduğumuz inanç ve güvenle tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza yeni öğretim  döneminde  başarılar diliyoruz. Denildi.

                                                                                                     Dr.Selahattin BEAZ

Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
DÜZİÇİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ PROJELERİ,HEM ULUSAL KALİTE HEM DE AVRUPA KALİTE ETİKETİ ALDI
DÜZİÇİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ PROJELERİ,HEM ULUSAL KALİTE HEM DE AVRUPA KALİTE ETİKETİ ALDI
Geliştirdiği projeler ile hem Ulusal Kalite Etiketi hem de Avrupa Kalite Etiketi alan Düziçi Çeaş Anadolu Lisesi başarılarına bir yenisini daha ekledi
Yeni Kamu Eğitim Sendikası Kuruldu; Eğitim Gücü Sen
Yeni Kamu Eğitim Sendikası Kuruldu; Eğitim Gücü Sen
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde atanmış, Öğretmen ,idareci ve memurların üye olabildiği Eğitim Gücü Sendikası kurulduğu ve aktif olarak çalışmalara başladığı ifade edildi.
 YENİ KAMU EĞİTİM SENDİKASI KURULDU; EĞİTİM GÜCÜ SEN
YENİ KAMU EĞİTİM SENDİKASI KURULDU; EĞİTİM GÜCÜ SEN
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde atanmış, Öğretmen ,idareci ve memurların üye olabildiği Eğitim Gücü Sendikası kurulduğu ve aktif olarak çalışmalara başladığı ifade edildi.
Düziçi Fen Lisesinden Örnek Proje
Düziçi Fen Lisesinden Örnek Proje
Düziçi Fen Lisesi Öğrencileri "Kendim kirletmiyorum, kendim temizliyorum" projesi kapsamında okul kampüsü içerisinde bulunan çöpleri temizlediler.
İYİ PARTİ HEYETİ, DÜZİÇİ MYO MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ
İYİ PARTİ HEYETİ, DÜZİÇİ MYO MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ
İYİ Parti Düziçi İlçe Başkanı Veteriner hekim İbrahim Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Korkut Ata Üniversitesi Düziçi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Selim Serhan Yıldırım´ı Ziyaret Etti.
İş İnsanından Öğrencilere Ücretsiz Deneme Sınavı Kitapcığı
İş İnsanından Öğrencilere Ücretsiz Deneme Sınavı Kitapcığı
Ellekli iş insanı Nurettin Mart, geçtiğimi günlerde ilçemizde faaliyet gösteren İşler kitabevi ile yaptığı protokol çerçevesinde Ellek Beldesindeki tüm okulların bir yıllık deneme sınavı anlaşmasını gerçekleştirmişti.
Fatma Öğretmen “Eğitimin Gücü” Sendikasının  Kurucular Kurulu Üyesi Oldu
Fatma Öğretmen “Eğitimin Gücü” Sendikasının Kurucular Kurulu Üyesi Oldu
Düziçi Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fatma Tütar, Geçtiğimiz Günlerde Ankara´da Yeni Kurulan Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikasının (Eğitim Gücü Sen) 13 kurucular kurulu Üyesinden birisi oldu.
Okul Servisleri Denetlendi
Okul Servisleri Denetlendi
İlçemizde Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul servislerine yönelik denetim yaptı.
Eskimeyen Oyuncaklar, Yeniden Hayat Buldu
Eskimeyen Oyuncaklar, Yeniden Hayat Buldu
Düziçi Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri, pandemi sürecinde evde kaldıkları zamanlarını rehabilitasyon merkezindeki öğrencilere oyuncak yaparak değerlendirdiler.
Yeğen İnşaat Mehmet Alaca´dan Eğitime Büyük Destek
Yeğen İnşaat Mehmet Alaca´dan Eğitime Büyük Destek
Düziçi Kaymakamlığının yürüttüğü projesi kapsamında Covid-19 ile Mücadele çerçevesinde okullarımızın dezenfekte işlemleri her hafta periyodik bir şekilde Yeğen İnşaat Mehmet Alaca tarafından ücretsiz bir şekilde yapılacak .Pojeye Düziçi Belediye başkanı Alper Öner´de elaman desteği sağlayacağını söyledi.
Miniklerden, Yaşlar Petshop´a Ziyaret
Miniklerden, Yaşlar Petshop´a Ziyaret
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Vali Celalettin Anaokulu öğrencileri Yaşlar veterinerlik Mahmut Yaş´ı ziyaret etti.
ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KAYNAK KİTAP DAĞITILDI
ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KAYNAK KİTAP DAĞITILDI
Ellek´li iş insanı Nurettin Mart, Eğitime verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi.
RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ ARTIK DÜZİÇİ´NDE
RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ ARTIK DÜZİÇİ´NDE
Düziçi Meslek Yüksek okulunda Raylı Sistemler makine teknolojisi bölümü 2021-2022 yılında öğrenci kabulüne başlayacak.
BELGELER TAKDİM EDİLDİ
BELGELER TAKDİM EDİLDİ
Düziçi Çeaş Anadolu Lisesi, Uluslararası düzeydeki eTwinning 2. Projesi "Benim Şehrim Benim Kimliğim - MY CİTY MY İDENTİTY " Projesinin içeriği ve şu ana kadar yaptığı çalışmalarla ilgili olarak Düziçi İlçe Milli Eğitim Müdürü Cuma Sağır´a bilgiler vererek Katılım Belgelerini takdim ettiler.
KAYMAKAM BEY´DEN, ZİYARET
KAYMAKAM BEY´DEN, ZİYARET
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Düziçi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevine atanan Yıldız´a, iadeyi ziyarette bulundu.
 DÜZİÇİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİNDEN BÜYÜK BAŞARI
DÜZİÇİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİNDEN BÜYÜK BAŞARI
Liseler arasında bir ilki gerçekleştirerek eTwinning Proje ile büyük bir başarıya imza atan Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sulhay Doğan Burgaç, okulunda yürütücülüğünü yaptığı projeyle ilgili olarak gazetemizin sorularını yanıtladı.
DÜZİÇİLİ EZGİ, PATİLERE UMUT OLDU
DÜZİÇİLİ EZGİ, PATİLERE UMUT OLDU
Düziçili Ezgi Zehra Ovacıklı, ilçemizdeki sokak hayvanlarına umut oldu.
Düziçi Fen Lisesi Başarıya Doymuyor
Düziçi Fen Lisesi Başarıya Doymuyor
Düziçi Fen Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi Fadime Dilay Şamlı´ nın projesi, Osmaniye il bazında ve ilçemizde bir ilke imza atarak Kültürel Miras dalında Adana Bölge Sergisine katılmaya hak kazandı.
 Covit-19 Toplantısı Yapıldı
Covit-19 Toplantısı Yapıldı
Düziçi İlçe Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında "Covid-19 Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.
Ellek Çok programlı Lisesi´nin Adı Değişti
Ellek Çok programlı Lisesi´nin Adı Değişti
Ellek Beldesi Çevlik Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Üzerinde Bulunan ´Ellek Çok Programlı Anadolu Lisesi´nin Adı Değişti.
 Osmaniye´de İlk Ve Tek Hizmet Hece Eğitim Kurumlarında
Osmaniye´de İlk Ve Tek Hizmet Hece Eğitim Kurumlarında
İlçemiz Düziçi´nde eğitim- öğretim alanında kurs veren Hece Eğitim Kurumları, bina girişinde oluşturduğu “Hijyenik Geçiş Noktası” ile kuruma giren herkesin dezenfekte olmasını sağlıyor.
E-Gazete
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar